top of page

Gegevensbeschermingsbeleid Benefiets

 

Hierna verduidelijken wij hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de GDPR.

 

1. Wie wordt beschermd?

 

Elke bezoeker van onze website en elke persoon die zich heeft ingeschreven op een event of op onze nieuwsbrief worden door ons beleid beschermd, samen met onze partners.  

 

2. Wie verwerkt de persoonsgegevens (verwerkingsverantwoordelijke)?

 

DEUSEXMEDICA BV, een onderneming naar Belgisch recht en handeldrijvend onder de benaming ‘benefiets’ is de verwerkingsverantwoordelijke voor het verwerken van uw persoonsgegevens en hiernaar wordt verwezen als ‘Benefiets’.

 

Indien u contact wenst op te nemen met ons, dan kan dit via de onderstaande contactgegevens:

 

DEUSEXMEDICA BV

‘Benefiets’

De Schiervellaan 20 bus 401

3500 HASSELT

vincent@dexm.be 

 

Indien u ons contacteert omdat u één van uw rechten wilt uitoefenen (zie punt 8), dan verzoeken wij u om duidelijk aan te geven welk recht u wilt uitoefenen.  Gelieve zo specifiek mogelijk te zijn bij het uitoefenen van uw rechten.

 

3. Welke persoonsgegevens verwerken we?

 

Afhankelijk van uw hoedanigheid, verzamelen wij de volgende persoonsgegevens:

  • Van deelnemers aan events: algemene identificatiegegevens (zoals naam, adres, gsm- en/of telefoonnummer, e-mail, geboortejaar); financiële identificatiegegevens (zoals identificatie- en bankrekeningnummers); locatiegegevens tijdens een event; alle andere persoonsgegevens die de deelnemer rechtmatig aan Benefiets verstrekt;

  • Van partners: algemene identificatiegegevens (zoals naam, titel/functie, adres, gsm- en/of telefoonnummer, e-mail, toegekende identificatiegegevens); financiële identificatiegegevens (zoals identificatie- en bankrekeningnummers); financiële transacties (zoals bedragen die zijn of moeten worden betaald); beroepsactiviteiten (waaronder aard van de activiteit, aard van de goederen/diensten die door de persoon die in het bestand is opgenomen worden gebruikt of geleverd, zakenrelaties); overeenkomsten en afspraken met Benefiets; alle andere persoonsgegevens die de partner rechtmatig aan Benefiets verstrekt;

  • Van websitebezoekers: gegevens verzameld via cookies (zie het cookiebeleid);

  • Van sociale mediagebruikers: adverteren via gegevens die zij aan sociale media verstrekken.

 

Indien u ons persoonsgegevens van een derde bezorgt dan garandeert u aan Benefiets dat u (a) deze persoonsgegevens rechtmatig hebt verkregen van de derde en rechtmatig hebt verstrekt aan Benefiets; (b) Benefiets persoonsgegevens verstrekt die up-to-date zijn; (c) deze persoon relevante informatie hebt bezorgd over het bestaan en de inhoud van dit Beleid.

 

4. Waarvoor verwerken wij de persoonsgegevens (doeleinden)?

 

De persoonsgegevens worden verwerkt voor de volgende doeleinden:

 

4.1. Uitvoeren van de overeenkomst: Het creëren van een persoonlijke account; het correct informeren over events en uitvoeren en naleven van de afspraken m.b.t. de events; facturatie; klantenservice: zodat wij u snel kunnen helpen ingeval van vragen en/of problemen.

 

4.2. Direct marketing: Het versturen van nieuwsbrieven, aanbiedingen, acties, etc.  Indien u deze communicaties niet langer wenst te ontvangen dan kan u zich afmelden via de voorziene opt-out. Daarna ontvangt u van ons geen direct marketing meer over de niet langer gewenste communicatie, en stoppen wij de verwerking van uw persoonsgegevens voor deze direct marketingdoeleinden.

 

4.3. Publiciteit: het posten van foto’s op sociale media of op de website i.h.k.v. publiciteit voor onze onderneming en over het event. Zonder uw medeweten en impliciete toestemming, worden er geen gerichte foto’s van u gemaakt.

 

4.4. Noodzakelijk voor het functioneren van onze onderneming: het verbeteren en optimaliseren van onze dienstverlening (incl. via cookies en adverteren via sociale media); het verzorgen en verbeteren van de website (incl. via cookies); het voorkomen van misbruik of oneigenlijk gebruik van onze diensten; het bewaren van persoonsgegevens als bewijs of voor het instellen van een rechtsvordering; het bewaren van persoonsgegevens om aanwezigheid op/deelname aan evenementen te registreren; voor acties of prijsvragen (indien u hieraan meedoet): zodat wij de winnaars kunnen contacteren en/of de winnaars bekend kunnen maken;  het versturen van enquêtes zodat wij onze diensten kunnen verbeteren.

 

4.5. Het voldoen aan wettelijke verplichtingen (bijvoorbeeld in het kader van antiwitwaswetgeving en terrorismebestrijding);

 

4.6. Algemeen: U bent niet verplicht om uw persoonsgegevens met ons te delen, maar indien u de gevraagde persoonsgegevens niet meedeelt, dan is het mogelijk dat wij u niet de gewenste diensten en/of producten kunnen leveren.

 

5. Waarop is de verwerking gebaseerd (rechtsgrond)?

 

De verwerking van persoonsgegevens onder punt 4.1 is gebaseerd op de uitvoering van de overeenkomst of om, op verzoek van de betrokkene, voor de sluiting van de overeenkomst maatregelen te nemen.

 

De verwerking van persoonsgegevens onder punt 4.2, het nemen en publiceren van gerichte foto’s onder punt 4.3, en de verwerking via andere cookies dan technische en functionele cookies onder punt 4.4 is gebaseerd op basis van de toestemming van de betrokkene.

 

De verwerking van persoonsgegevens onder punt 4.2 voor klanten en het eerste contact met prospecten, alsook de overige verwerking van persoonsgegevens onder punt 4.4 en 4.5 is gebaseerd op het gerechtvaardigd belang van onze onderneming (enkel en wanneer het gerechtvaardigd belang van onze onderneming zwaarder doorweegt dan het belang van de betrokkenen).  De belangen werden onder punt 4.4 en 4.5 verder uiteengezet.

 

De verwerking van persoonsgegevens onder punt 4.5 vindt plaats om te voldoen aan wettelijke verplichtingen die rusten op onze onderneming.

 

6. Met wie delen wij persoonsgegevens?

 

Aan derde partijen verstrekken wij enkel relevante aspecten van persoonsgegevens, indien deze partijen contractueel verbonden zijn met Benefiets of in opdracht of onderaanneming van Benefiets handelen. Uiteraard hebben wij met deze partijen afspraken gemaakt omtrent de bescherming van uw persoonsgegevens. In de wettelijk bepaalde gevallen, zijn wij wel verplicht om bepaalde persoonsgegevens mee te delen aan de welomschreven instanties.

 

Ook verstrekken wij geen persoonsgegevens aan ondernemingen buiten de Europese Economische Ruimte,  tenzij volgens de wettelijk voorgeschreven verplichtingen.

 

Bij een gehele of gedeeltelijke reorganisatie, een fusie, splitsing, overname of verkoop van activa, zijn wij gerechtigd de persoonsgegevens over te dragen aan de betreffende derde partij.

 

7. Hoe lang bewaren we persoonsgegevens (bewaartermijn)?

 

We bewaren de persoonsgegevens enkel zolang dat dit noodzakelijk is voor de uitoefening van de hierboven bepaalde doeleinden.  Aangezien dat de bewaartermijn afhankelijk is van het doeleinde, maar ook van de soort persoonsgegevens, variëren de bewaartermijnen.

 

8. Welke rechten hebt u?

 

8.1. Recht van inzage

U heeft het recht op inzage van uw persoonsgegevens.  Indien u dit verzoekt, bezorgen wij u een kopie van de verwerkte persoonsgegevens.

8.2. Recht van rectificatie

U heeft het recht om onjuiste of onvolledige persoonsgegevens te laten aanpassen.

8.3. Recht van wissing

U heeft het recht om Benefiets te vragen uw gegevens te verwijderen in de in artikel 17, lid 1 GDPR bepaalde gevallen, zoals indien u uw toestemming intrekt of indien u een bezwaar maakt tegen een verwerking voor direct marketing.

Benefiets verwijdert in dat geval uw gegevens onverwijld, tenzij dat artikel 17, lid 3 GDPR van toepassing is.  Zo zal Benefiets uw persoonsgegevens onder meer niet moeten verwijderen indien dit nodig is in het kader van het nakomen van een wettelijke verplichting.

8.4. Recht op beperking van een verwerking die op u betrekking heeft

U heeft het recht om de verwerking te laten beperken in de in artikel 18, lid 1 GDPR bepaalde gevallen, bv.: indien de juistheid van de persoonsgegevens betwist wordt.

8.5. Recht op gegevensoverdraagbaarheid

U heeft het recht om de persoonsgegevens die u zelf verstrek heeft aan Benefiets op te vragen of te laten overdragen aan een andere onderneming.

8.6. Recht om toestemming in te trekken

U heeft het recht om te allen tijde uw toestemming in te trekken. Het intrekken van uw toestemming laat de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming, vóór intrekking daarvan, onverlet.

8.7. Recht om een klacht in te dienen bij toezichthoudende autoriteit

Indien u niet akkoord bent met het standpunt van Benefiets, indien u opmerkingen zou hebben omtrent de uitoefening van uw rechten, of indien u meent dat de verwerking van uw persoonsgegevens niet conform de wetgeving, inclusief de GDPR, zou gebeuren, dan kan u hiervoor een klacht indienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

8.8. Recht om een bezwaar te uiten tegen de verwerking

U heeft steeds het recht om bezwaar te maken tegen een verwerking  voor het doeleinde van direct marketing.  Praktisch gezien kan u dit door de voorziene “opt-out”. Daarna ontvangt u van ons geen direct marketing meer over de niet langer gewenste communicatie, en stoppen wij de verwerking van uw persoonsgegevens voor deze direct marketingdoeleinden.  

 

Uiteraard is het wel mogelijk dat wij u desgevallend nog contacteren i.v.m. de uitvoering van de overeenkomst.

 

Bovendien heeft u ook steeds het recht om bezwaar te maken tegen een verwerking gebaseerd op artikel 6, lid 1, (e) of (f) GDPR. 

 

9. Cookies

 

Benefiets gebruikt ook cookies op de website.  Cookies zijn kleine deeltjes informatie die door de browser op uw computer worden opgeslagen en ons toelaten om bepaalde inlichtingen over de gebruikers van de website te registreren (bv. taalkeuze, duur van uw bezoek op de website,…).  Deze gegevens helpen ons om de website beter af te stemmen op uw wensen, voorkeuren en gebruiksgemak. 

 

Meer informatie over deze cookies kan u terug vinden in ons cookiebeleid.

bottom of page