top of page

Algemene voorwaarden Benefiets

 

Indien u zich inschrijft voor deelname aan een event van Benefiets (een handelsnaam van DeusExMedica BV, met maatschappelijke zetel te Hasselt, de Schiervellaan 20 bus 4.01 en ingeschreven in de KBO onder het nummer 0744.538.643, hierna "Benefiets" of "de Organisator") gaat u akkoord met de volgende algemene voorwaarden:

 

Artikel 1. Inschrijving

De Deelnemer verklaart op het moment van inschrijving min. 18 jaar te zijn of de toestemming van zijn wettelijke voogd te hebben om zich in te schrijven voor het event en verklaart het inschrijvingsformulier volledig en naar waarheid in te vullen.

Een inschrijving is pas geldig en aanvaard door de Organisator op het moment dat het inschrijvingsgeld en betaling voor extra's volledig is voldaan via het voorziene online betalingssysteem (georganiseerd door een partner) en u onderhavige algemene voorwaarden en die van deze partner heeft aanvaard.

 

Artikel 2. Herroepingsrecht

De inschrijving valt onder de diensten bedoeld in Art. VI, 53, 12° WER waarvoor het herroepingsrecht is uitgesloten.

Ingeval van niet-deelname, ongeacht om welke reden, kan er daarom geen aanspraak gemaakt worden op de terugbetaling van het inschrijvingsgeld en eventuele extra's.

 

Artikel 3. Wijziging van de inschrijving

Deelnemers die hun inschrijving voor een event willen doorgeven aan een ander persoon of die van afstand willen wisselen, kunnen dit ter plaatse op de dag van het event tegen betaling van de hiervoor voorziene administratieve kost, zoals ter plaatse geafficheerd.

 

Artikel 4. Afgelasting van het event

De Organisator kan een event kosteloos afgelasten zonder recht op enige terugbetaling van het inschrijvingsgeld of andere vorm van schadevergoeding ingeval van overmacht of indien er zich onvoorziene en ontoerekenbare omstandigheden voordoen die het laten doorgaan van het event buitensporig bezwaren dermate dat dit redelijkerwijs niet kan worden verwacht. De Organisator zal desondanks zoveel als mogelijk proberen om de inschrijving over te dragen naar een nieuwe of volgende editie, doch kan dit niet garanderen of zich hiertoe engageren omdat de gevolgen van een afgelasten geval per geval moeten afgewogen worden.

Onder overmacht wordt verstaan iedere omstandigheid buiten de wil van Benefiets om, die haar (zelfs tijdelijk) verhindert haar verplichtingen geheel of gedeeltelijk uit te voeren. Hieronder wordt onder meer begrepen (niet limitatief), niet of niet-tijdige levering of fouten van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden, instructies, beslissingen of interventies van welke aard dan ook vanwege openbare, administratieve of regelgevende diensten ("fait du Prince"), terrorisme of dreiging met terreur, weersomstandigheden (zoals extreme hitte, onweer, storm, rukwinden, overstromingen, enz.), brand, oproer, oorlog of oorlogsdreiging, opstand, epidemie, pandemie (zoals COVID-19), staat van quarantaine, storingen in een (telecommunicatie) netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen, onlusten op de openbare weg, blokkades, stakingen of lock-outs, demonstraties en andere verstorende ongeregeldheden.

Bij afgelasting van een event door Benefiets buiten de hiervoor voorziene gevallen, zal de Organisator de tickets omruilen tegen tickets voor een nieuwe/volgende editie van het event of een ander event van Benefiets. Eventuele andere gemaakte kosten in verband met het event, zoals service- en administratiekosten en eventuele extra's (zoals o.a. merchandising, T-shirts, trainingsschema, goede doel,...), zullen niet worden terugbetaald.

 

Artikel 5. Deelname

Deelnemers jonger dan 16 jaar moeten steeds vergezeld zijn van een persoon ouder dan 18 jaar.

Tijdens de deelname moet het bewijs van inschrijving (borstnummer, rugnummer, kadernummer, stuurnummer, polsbandje) steeds zichtbaar zijn.

De deelnemer zal steeds respect hebben voor het milieu. De deelnemer waakt over zijn eigen veiligheid en die van de andere deelnemers. Deelnemers dienen de instructies van de Organisator, medische teams en politie te volgen.

Op een fietsevent zal de deelnemer steeds een valhelm dragen en de wegcode respecteren.

De Organisator behoudt zich het recht voor om deelnemers die de bepalingen uit deze algemene voorwaarden niet respecteren of tijdens het event de richtlijnen niet volgen, of een gevaar vormen voor zichzelf of voor andere deelnemers, uitsluiten van deelname.

 

Artikel 6. Aanbevelingen gezond & veilig sporten en COVID-19

Deelnemen vereist een goede gezondheid en een goede conditionele voorbereiding. De Organisator beveelt voor deelname een preventief sportmedisch onderzoek aan bij een erkend sportarts.

De Organisator heeft de nodige gezondheids- en veiligheidsmaatregelen genomen voor het event. De deelnemer verklaart de van kracht zijnde maatregelen, welke op elk ogenblik door de Organisator aangepast kunnen worden aan de omstandigheden en alsdan geldende regels, strikt te zullen opvolgen.

De deelnemer wordt aanbevolen om niet aan het event deel te nemen ingeval van symptomen die op COVID-19 kunnen wijzen, zoals een grieperig gevoel, koorts, hoesten, kortademigheid, neusloop of ongewone vermoeidheid.

Risicogroepen worden afgeraden om deel te nemen aan een event.

 

Artikel 7. Beperking van aansprakelijkheid

Benefiets doet haar uiterste best om voor een veilig en goed georganiseerd event te zorgen, en is wat dit betreft enkel gelast met een inspanningsverbintenis.

Ingeval van een fout zal Benefiets deze fout herstellen in de mate van het mogelijke.  Indien dit niet mogelijk zou zijn, is Benefiets aansprakelijk ingeval van een bewezen toerekenbare fout in welk geval haar aansprakelijkheid, voor zover niet door de wet uitgesloten, is beperkt tot een vergoeding van de directe schade (met uitsluiting van indirecte schade) die nooit hoger kan zijn dan de waarde van de geleverde dienst, zijnde het inschrijvingsgeld.

 

Artikel 8. Persoonsrechten, portretrechten en locatietoestemming

Benefiets organiseert elk event met toepassing van haar privacybeleid dat terug te vinden is op haar website.

Door uw deelname aan het event verklaart u zich akkoord met dit beleid en met het laten nemen van foto’s of beelden voor promotionele doeleinden van Benefiets, zonder hiervoor een vergoeding te claimen.

De deelnemer verklaart zich bekend met het feit dat er gebruik kan worden gemaakt van technieken die het mogelijk maken om op ieder gewenst moment de precieze locatie te achterhalen door het opvangen van signalen van de chip, opgenomen in het bewijs van deelname dat de deelnemer draagt. De deelnemer verleent de toestemming aan Benefiets om deze informatie openbaar te maken, zodat deze door iedereen kan worden gezien.

De deelnemer verleent toestemming aan Benefiets zijn locatie realtime te volgen (live tracking) op een wijze als hiervoor omschreven, om deze gegevens op te nemen in een bestand, te verstrekken aan derden en te publiceren via internet, via social media en via mobiele applicaties.

 

Artikel 9. Geldigheid clausules

Indien één of enkele artikels van deze voorwaarden nietig of onwettig zouden zijn, om welke reden dan ook, doet dit geen afbreuk aan de geldigheid van de andere onderdelen van de voorwaarden en komen partijen overeen dat in zulk geval de ongeldige of onafdwingbare bepaling geacht zal worden vervangen te worden door een geldige en afdwingbare bepaling die in overeenstemming is met de oorspronkelijke bedoeling van partijen.

 

 

Artikel 10. Toepasselijk recht – bevoegde rechtbank

Op deze algemene voorwaarden is het Belgisch recht van toepassing. Behoudens de andersluidende toepasselijke bepalingen in het consumentenrecht zal ieder geschil dat voortvloeit uit of in verband staat met deze algemene voorwaarden uitsluitend kunnen behandeld worden door de ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Hasselt.

  - - - -

 

Gegevensbeschermingsbeleid Benefiets

 

Hierna verduidelijken wij hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de GDPR.

 

1. Wie wordt beschermd?

 

Elke bezoeker van onze website en elke persoon die zich heeft ingeschreven op een event of op onze nieuwsbrief worden door ons beleid beschermd, samen met onze partners.  

 

2. Wie verwerkt de persoonsgegevens (verwerkingsverantwoordelijke)?

 

DEUSEXMEDICA BV, een onderneming naar Belgisch recht en handeldrijvend onder de benaming ‘benefiets’ is de verwerkingsverantwoordelijke voor het verwerken van uw persoonsgegevens en hiernaar wordt verwezen als ‘Benefiets’.

 

Indien u contact wenst op te nemen met ons, dan kan dit via de onderstaande contactgegevens:

 

DEUSEXMEDICA BV

‘Benefiets’

De Schiervellaan 20 bus 401

3500 HASSELT

vincent@dexm.be 

 

Indien u ons contacteert omdat u één van uw rechten wilt uitoefenen (zie punt 8), dan verzoeken wij u om duidelijk aan te geven welk recht u wilt uitoefenen.  Gelieve zo specifiek mogelijk te zijn bij het uitoefenen van uw rechten.

 

3. Welke persoonsgegevens verwerken we?

 

Afhankelijk van uw hoedanigheid, verzamelen wij de volgende persoonsgegevens:

  • Van deelnemers aan events: algemene identificatiegegevens (zoals naam, adres, gsm- en/of telefoonnummer, e-mail, geboortejaar); financiële identificatiegegevens (zoals identificatie- en bankrekeningnummers); locatiegegevens tijdens een event; alle andere persoonsgegevens die de deelnemer rechtmatig aan Benefiets verstrekt;

  • Van partners: algemene identificatiegegevens (zoals naam, titel/functie, adres, gsm- en/of telefoonnummer, e-mail, toegekende identificatiegegevens); financiële identificatiegegevens (zoals identificatie- en bankrekeningnummers); financiële transacties (zoals bedragen die zijn of moeten worden betaald); beroepsactiviteiten (waaronder aard van de activiteit, aard van de goederen/diensten die door de persoon die in het bestand is opgenomen worden gebruikt of geleverd, zakenrelaties); overeenkomsten en afspraken met Benefiets; alle andere persoonsgegevens die de partner rechtmatig aan Benefiets verstrekt;

  • Van websitebezoekers: gegevens verzameld via cookies (zie het cookiebeleid);

  • Van sociale mediagebruikers: adverteren via gegevens die zij aan sociale media verstrekken.

 

Indien u ons persoonsgegevens van een derde bezorgt dan garandeert u aan Benefiets dat u (a) deze persoonsgegevens rechtmatig hebt verkregen van de derde en rechtmatig hebt verstrekt aan Benefiets; (b) Benefiets persoonsgegevens verstrekt die up-to-date zijn; (c) deze persoon relevante informatie hebt bezorgd over het bestaan en de inhoud van dit Beleid.

 

4. Waarvoor verwerken wij de persoonsgegevens (doeleinden)?

 

De persoonsgegevens worden verwerkt voor de volgende doeleinden:

 

4.1. Uitvoeren van de overeenkomst: Het creëren van een persoonlijke account; het correct informeren over events en uitvoeren en naleven van de afspraken m.b.t. de events; facturatie; klantenservice: zodat wij u snel kunnen helpen ingeval van vragen en/of problemen.

 

4.2. Direct marketing: Het versturen van nieuwsbrieven, aanbiedingen, acties, etc.  Indien u deze communicaties niet langer wenst te ontvangen dan kan u zich afmelden via de voorziene opt-out. Daarna ontvangt u van ons geen direct marketing meer over de niet langer gewenste communicatie, en stoppen wij de verwerking van uw persoonsgegevens voor deze direct marketingdoeleinden.

 

4.3. Publiciteit: het posten van foto’s op sociale media of op de website i.h.k.v. publiciteit voor onze onderneming en over het event. Zonder uw medeweten en impliciete toestemming, worden er geen gerichte foto’s van u gemaakt.

 

4.4. Noodzakelijk voor het functioneren van onze onderneming: het verbeteren en optimaliseren van onze dienstverlening (incl. via cookies en adverteren via sociale media); het verzorgen en verbeteren van de website (incl. via cookies); het voorkomen van misbruik of oneigenlijk gebruik van onze diensten; het bewaren van persoonsgegevens als bewijs of voor het instellen van een rechtsvordering; het bewaren van persoonsgegevens om aanwezigheid op/deelname aan evenementen te registreren; voor acties of prijsvragen (indien u hieraan meedoet): zodat wij de winnaars kunnen contacteren en/of de winnaars bekend kunnen maken;  het versturen van enquêtes zodat wij onze diensten kunnen verbeteren.

 

4.5. Het voldoen aan wettelijke verplichtingen (bijvoorbeeld in het kader van antiwitwaswetgeving en terrorismebestrijding);

 

4.6. Algemeen: U bent niet verplicht om uw persoonsgegevens met ons te delen, maar indien u de gevraagde persoonsgegevens niet meedeelt, dan is het mogelijk dat wij u niet de gewenste diensten en/of producten kunnen leveren.

 

5. Waarop is de verwerking gebaseerd (rechtsgrond)?

 

De verwerking van persoonsgegevens onder punt 4.1 is gebaseerd op de uitvoering van de overeenkomst of om, op verzoek van de betrokkene, voor de sluiting van de overeenkomst maatregelen te nemen.

 

De verwerking van persoonsgegevens onder punt 4.2, het nemen en publiceren van gerichte foto’s onder punt 4.3, en de verwerking via andere cookies dan technische en functionele cookies onder punt 4.4 is gebaseerd op basis van de toestemming van de betrokkene.

 

De verwerking van persoonsgegevens onder punt 4.2 voor klanten en het eerste contact met prospecten, alsook de overige verwerking van persoonsgegevens onder punt 4.4 en 4.5 is gebaseerd op het gerechtvaardigd belang van onze onderneming (enkel en wanneer het gerechtvaardigd belang van onze onderneming zwaarder doorweegt dan het belang van de betrokkenen).  De belangen werden onder punt 4.4 en 4.5 verder uiteengezet.

 

De verwerking van persoonsgegevens onder punt 4.5 vindt plaats om te voldoen aan wettelijke verplichtingen die rusten op onze onderneming.

 

6. Met wie delen wij persoonsgegevens?

 

Aan derde partijen verstrekken wij enkel relevante aspecten van persoonsgegevens, indien deze partijen contractueel verbonden zijn met Benefiets of in opdracht of onderaanneming van Benefiets handelen. Uiteraard hebben wij met deze partijen afspraken gemaakt omtrent de bescherming van uw persoonsgegevens. In de wettelijk bepaalde gevallen, zijn wij wel verplicht om bepaalde persoonsgegevens mee te delen aan de welomschreven instanties.

 

Ook verstrekken wij geen persoonsgegevens aan ondernemingen buiten de Europese Economische Ruimte,  tenzij volgens de wettelijk voorgeschreven verplichtingen.

 

Bij een gehele of gedeeltelijke reorganisatie, een fusie, splitsing, overname of verkoop van activa, zijn wij gerechtigd de persoonsgegevens over te dragen aan de betreffende derde partij.

 

7. Hoe lang bewaren we persoonsgegevens (bewaartermijn)?

 

We bewaren de persoonsgegevens enkel zolang dat dit noodzakelijk is voor de uitoefening van de hierboven bepaalde doeleinden.  Aangezien dat de bewaartermijn afhankelijk is van het doeleinde, maar ook van de soort persoonsgegevens, variëren de bewaartermijnen.

 

8. Welke rechten hebt u?

 

8.1. Recht van inzage

U heeft het recht op inzage van uw persoonsgegevens.  Indien u dit verzoekt, bezorgen wij u een kopie van de verwerkte persoonsgegevens.

8.2. Recht van rectificatie

U heeft het recht om onjuiste of onvolledige persoonsgegevens te laten aanpassen.

8.3. Recht van wissing

U heeft het recht om Benefiets te vragen uw gegevens te verwijderen in de in artikel 17, lid 1 GDPR bepaalde gevallen, zoals indien u uw toestemming intrekt of indien u een bezwaar maakt tegen een verwerking voor direct marketing.

Benefiets verwijdert in dat geval uw gegevens onverwijld, tenzij dat artikel 17, lid 3 GDPR van toepassing is.  Zo zal Benefiets uw persoonsgegevens onder meer niet moeten verwijderen indien dit nodig is in het kader van het nakomen van een wettelijke verplichting.

8.4. Recht op beperking van een verwerking die op u betrekking heeft

U heeft het recht om de verwerking te laten beperken in de in artikel 18, lid 1 GDPR bepaalde gevallen, bv.: indien de juistheid van de persoonsgegevens betwist wordt.

8.5. Recht op gegevensoverdraagbaarheid

U heeft het recht om de persoonsgegevens die u zelf verstrek heeft aan Benefiets op te vragen of te laten overdragen aan een andere onderneming.

8.6. Recht om toestemming in te trekken

U heeft het recht om te allen tijde uw toestemming in te trekken. Het intrekken van uw toestemming laat de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming, vóór intrekking daarvan, onverlet.

8.7. Recht om een klacht in te dienen bij toezichthoudende autoriteit

Indien u niet akkoord bent met het standpunt van Benefiets, indien u opmerkingen zou hebben omtrent de uitoefening van uw rechten, of indien u meent dat de verwerking van uw persoonsgegevens niet conform de wetgeving, inclusief de GDPR, zou gebeuren, dan kan u hiervoor een klacht indienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

8.8. Recht om een bezwaar te uiten tegen de verwerking

U heeft steeds het recht om bezwaar te maken tegen een verwerking  voor het doeleinde van direct marketing.  Praktisch gezien kan u dit door de voorziene “opt-out”. Daarna ontvangt u van ons geen direct marketing meer over de niet langer gewenste communicatie, en stoppen wij de verwerking van uw persoonsgegevens voor deze direct marketingdoeleinden.  

 

Uiteraard is het wel mogelijk dat wij u desgevallend nog contacteren i.v.m. de uitvoering van de overeenkomst.

 

Bovendien heeft u ook steeds het recht om bezwaar te maken tegen een verwerking gebaseerd op artikel 6, lid 1, (e) of (f) GDPR. 

 

9. Cookies

 

Benefiets gebruikt ook cookies op de website.  Cookies zijn kleine deeltjes informatie die door de browser op uw computer worden opgeslagen en ons toelaten om bepaalde inlichtingen over de gebruikers van de website te registreren (bv. taalkeuze, duur van uw bezoek op de website,…).  Deze gegevens helpen ons om de website beter af te stemmen op uw wensen, voorkeuren en gebruiksgemak. 

 

Meer informatie over deze cookies kan u terug vinden in ons cookiebeleid.

bottom of page